AVÍS LEGAL

 

 

 

Dades identificatives

 

1. Estàs visitant la pàgina web www.animags.com de titularitat de Noemí Molinero Notó i amb domicili al c/ Canalejas, 83, baixos, 08028 Barcelona i amb NIF núm 36522950-P, (que en aquest document es diu <<el titular>>).

 

L'activitat no està subjecta a cap règim d'autorització administrativa prèvia.

 

Pots contactar amb el TITULAR per qualsevol dels següents mitjans:

 

Telèfon: +34 626264365 

 

Adreça electrònica de contacte: info@animags.com

 

Allotjament web

 

10dencehispahard, SL

C/ Girona 81-83 local 6, 08380 Malgrat de Mar (Barcelona)

Telèfon: +34 93.826 49 11 

Adreça electrònica de contacte: info@cdmon.com 

 

Usuaris

 

2. Aquestes condicions (en endavant Avís Legal) tenen per finalitat regular l'ús de la pàgina web del TITULAR que posa a disposició del públic.

L'accés i/o ús d'aquesta pàgina web del TITULAR atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les condicions generals d'ús aquí reflectides. Aquestes condicions seran d'aplicació independentment de les condicions generals de contractació que, si s'escau, resultin d'obligat compliment. 

 

Ús del portal

 

3. www.animags.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents al TITULAR o als seus llicenciants als quals l'usuari pugui tenir accés.

 

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús de la pàgina web ANIMAGS. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació real i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot lliurar una contrasenya de la qual serà responsable, i es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial.

 

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (per ex. Serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que el TITULAR ofereix a través del seu lloc ANIMAGS i (amb caràcter enunciatiu però no limitatiu), a no usar-los per:

·Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. 

·Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornograficoil·legal, d'apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans.

·Provocar danys en els sistemes físics i lògics del TITULAR, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

·Intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

·No utilitzar el lloc web ni les informacions que s’hi contenen amb fins comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot l'enviament de correus electrònics no sol·licitats.

El TITULAR té el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no siguin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el TITULAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació. 

 

Protecció de dades

 

4. Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privacitat.

 

Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

 

5. El TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que s’hi continguin (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del TITULAR o dels seus llicenciants.

 

Tots els drets reservats. D'acord amb el que estableixen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del TITULAR.

 

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del TITULAR. Podrà visualitzar els elements del lloc ANIMAGS i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines del TITULAR. 

 

Exclusió de garanties i responsabilitat

 

6. L'usuari reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva única responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, el TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

 

a) La disponibilitat en el funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat. 

b) La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l'USUARI.

c) La infracció de la legislació vigent per part de l'USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguin propietat d'altres persones o entitats.

d) L'existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar danys al sistema informàtic de l'usuari o de tercers. És responsabilitat de l'Usuari, en tot cas, disposar d'eines adequades per a la detecció i desinfecció d'aquests elements.

e) L'accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers poguessin realitzar.

f) L'exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d'ells faci l'USUARI. El TITULAR posarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar la informació actualitzada i fefaent. 

g) Els danys produïts a equips informàtics durant l'accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.

h) Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies ocorregudes per cas fortuït o força major 

 

En el cas que existeixin fòrums, en l'ús d’aquests o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixen únicament l'opinió de l'USUARI que els remet, que és l'únic responsable. El TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l'USUARI.

 

Modificació d'aquest avís legal i durada

 

7. El TITULAR es reserva el dret de realitzar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web ANIMAGS, on podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi prestin com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el lloc web ANIMAGS.

La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

Enllaços

 

8. En el cas que a www.animags.com s'incloguin enllaços o hipervincles a altres llocs d'Internet, El TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el TITULAR assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació contingut en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

Dret d'exclusió

 

9. El TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la pàgina web ANIMAGS i/o els serveis oferts sense necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d'aquest avís legal.

 

Generalitats

 

10. El TITULAR perseguirà l'incompliment d'aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda del web ANIMAGS exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

 

11. La relació entre el TITULAR i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d'aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals competents.

 

Aquesta política de galetes s’ha actualitzat el dia 9 juny del 2020 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).